بادام درختی بند سبز - 2ستاره    
      بادام درختی بند آبی - 3 ستاره    
  
      بادام درختی بند قرمز - 4 ستاره
      بادام درختی بند زرد - ممتاز      
      بادام زمینی بند آبی - 3 ستاره    
      بادام زمینی بند قرمز - 4 ستاره    
      بادام زمینی دو پوست بند قرمز    
      بادام منقاء بند قرمز - یک پوست    
      بادام منقاء بند آبی - 2 پوست    

    ;