آفتابگردان بند قرمز -متوسط      
      آفتابگردان بند آبی - 3 ستار         
      آفتابگردان بند سبز - 2 ستاره      
      آفتابگردان بند قرمز - 4 ستاره      
      آفتابگردان بی مارک بند زرد - ممتاز      
      آفتابگردان بی مارک      
      آفتابگردان دور سفید بند آبی -خارجی      
      آفتابگردان دور سفید بند قرمز - 4 ستاره      
      آفتارگردان سید - بند قرمز      
      آفتابگردان گلپری - بند زرد