کدو گوشتي بند آبي - 3 ستاره
      کدو گوشتي بند قرمز - 4 ستاره 
      کدو گوشتي بند زرد - ممتاز
      کدو گوشتي سفيد - خارجي
      کدو مرمري بند آبي - سايز 11
      کدو مرمري بند قرمز - سايز 13