فندق بند آبی - 3 ستاره
      فندق بند قرمز - 4 ستاره
      فندق بند زرد - خارجی